This is the crew of the fashion show "Ot Igla do Konetz" on New Television (from left to right): Krassimira Stoyanova, Lubomir Stoykov, Svetoslav Metchkouevski, Snezha Hinkova.
Photo () Personal Archives of Lubomir Stoykov

| next